M 1083 MTV


1  

M 1083 MTV 5Tonner 6x6 US-Army

Oshkosh


Oshkosh M-977 Transport LKW & Oshkosh M-978 Tanker